Omstillingslova og minerallovgivinga

Ot.prp. nr. 27 (2007-2008), Innst. O. nr. 37 (2007-2008), beslutning. O. nr. 77-78 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 13.03.2008 Innst. O. nr. 37 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har, med stemmene til Ap, SV og Sp, vedtatt lov om meldeplikt ved nedlegging av næringsvirksomhet. Ved planer om nedlegging av virksomhet med mer enn 30 ansatte blir det obligatorisk meldeplikt til fylkeskommunen. Meldepliktsperioden er 30 dager. Målet er å redusere negative konsekvenser av bedriftsnedlegging for lokalsamfunn og ansatte.Odelstinget har også enstemmig vedtatt endringer i minerallovgivningen som gjennomfører EØS-regelverket om yrkeskvalifikasjoner på mineralsektoren.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.03.2008

   Behandlet i Odelstinget: 06.05.2008

   Behandlet i Lagtinget: 20.05.2008