Skatte- og avgiftslovgivningen mv.

Ot.prp. nr. 31 (2007-2008), Innst. O. nr. 46 (2007-2008), beslutning. O. nr. 55-73 (2007-2008)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.04.2008 Innst. O. nr. 46 (2007-2008)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i skatte- og avgiftslovgningen. Endringene innebærer bruk av skjermingsmetoden for deltakere i deltakerlignede selskaper i utenlandsforhold, overgangsregel for pers. aksjonærer i selskap som var morselskap i et RISK-konsern i 2003 og endringer i rederiskatteordningen. Videre er det innført et obligatorisk fritak for eiendomsskatt for ikke utbygde deler av Finnmarkseiendommens grunn, endring av nedre grense for fastsetting av grunnrenteinntekt i vannkraftverk og endringer i rapporteringsreglene for utenlandske oppdragstakere og arbeidstakere tilknyttet oppdrag til skattemyndighetene. Det er også vedtatt endringer i skatte-, toll- og avgiftsmyndighetenes taushetspliktsbestemmelser, presiseringer i overgangsreglene til endringene i rederiskatteordningen og flere opprettinger i lovtekster. De fleste endringene ble enstemmig vedtatt, men Frp, Høyre, Krf og V hadde på et par punkter alternative forslag, og Frp hadde et eget forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.04.2008

   Behandlet i Odelstinget: 24.04.2008

   Behandlet i Lagtinget: 29.04.2008