Legemiddelloven, apotekloven og lov om medisinsk utstyr

Ot.prp. nr. 58 (2007-2008), Innst. O. nr. 11 (2008-2009), beslutning. O. nr. 9 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 11 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har samrøystes vedteke endringar i legemiddelloven som presiserer at det er stegprismodellen som skal nyttast til å fastsetje prisen på lækjemiddel som kan bytast. Når eit lækjemiddel går av patent, kan ulike produsentar tilby likeverdige lækjemiddel. Lækjemiddelprisane frå produsent til grossist fell normalt sterkt når den opphavlege produsenten mister monopolet på omsetninga. For å sikre at dei reduserte prisane på lækjemiddel frå produsentar blir følgde opp i utsalsprisane til apoteka vart stegprismodellen innført med verknad frå 1. januar 2005. Odelstinget har òg samrøystes vedteke heimel for å skrive ut tvangsmulkt etter lov om medisinsk utstyr og at det skal tas inn i lova ei føresegn om kontrolltaking og testing. Odelstinget har vidare samrøystes vedteke heimel i legemiddelloven og apotekloven til at Statens innkrevjingssentral kan tvangsinndrive krav på vegner av Statens lækjemiddelverk. Lovendringane gjeld frå det tidspunktet Kongen fastset.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 04.12.2008