Arveloven mv. (arv og uskifte for samboere)

Ot.prp. nr. 73 (2007-2008),, Innst. O. nr. 14 (2008-2009), beslutning. O. nr. 37 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 14 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endringer i arveloven og enkelte andre lover. Formålet med endringene er å styrke samboeres arverettslige vern. Endringene innebærer for det første at samboere med felles barn skal ha rett til arv etter hverandre direkte i kraft av loven. For samboere uten felles barn, men som har vært samboere i minst fem år, kan tilsvarende arverett fastsettes i testament. For det andre innebærer endringene at gjenlevende samboer gis rett til å sitte i uskiftet bo. Også retten til uskifte er betinget av at samboerene har felles barn.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 03.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 09.12.2008