Endringer i barnehageloven, finansiering av ikke-kommunale barnehager

Ot.prp. nr. 57 (2007-2008), Innst. O. nr. 103 (2008-2009), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. O. nr. 103 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt endring i barnehageloven vedrørende kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Lovendringen ble støttet av et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet. Flertallet støtter at kommunene skal ha finansieringsplikt overfor de ikke-kommunale barnehagene når sektoren rammefinansieres, og at kommunene etter 2011 skal gis fritt skjønn når det gjelder fiansiering av barnehager som godkjennes etter dette tidspunkt. Et mindretall bestående av Fremskrittspartiet, Høyre. Kristelig Folkeparti og Venstre gikk inn for et alternativt forslag til lovregulering av ikke-kommunale barnehager.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 08.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009