Transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Ot.prp. nr. 66 (2007-2008), Innst. O. nr. 8 (2008-2009), beslutning. O. nr. 10 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2008 Innst. O. nr. 8 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har samrøystes vedteke at det mellombels forbodet mot overføring av levande biologisk materiale frå dyr til menneske (xenotransplantasjon) blir gjort tidsubestemt. Xenotransplantasjon er i dag mellombels forbode fram til 1. januar 2009. Lova trer i kraft straks.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2008

   Behandlet i Odelstinget: 25.11.2008

   Behandlet i Lagtinget: 04.12.2008