vedtak til lov om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Dette dokument

År 2008 den 25. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

vedtak til lov om endringar i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

I

I lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m. gjøres følgende endringar:

§ 6 a skal lyde:

Overføring av levende biologisk materiale fra dyr til mennesker er ikke tillatt.

§ 15 andre ledd oppheves.

II

Lova trer i kraft straks.

Berit Brørby Henning Skumsvoll
president sekretær