Representantforslag om strakstiltak for å forebygge alvorlige trafikkulykker

Dokument nr. 8:143 (2007-2008), Innst. S. nr. 33 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erna Solberg, Svein Flåtten, Trond Helleland, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 33 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om strakstiltak mot økningen i dødsulykker (Dokument nr. 8:143 (2007-2008)) og et representantforslag fra Fremskrittspartiet om avbøtende strakstiltak mot økningen i dødsulykker på vegnettet (Dokument nr. 8:145 (2007-2008)). Stortingets flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterparti, støttet ikke forslagene med henvisning til bla. foreslått økning i bevilgningene for 2009 til statlig innsats til trafikksikkerhet langs eksisterende veger og ved bygging av nye veger og gang- og sykkelveger. Videre ble det vist til Regjeringens trafikksikkerhetspakke. Forslagene fikk følgelig ikke flertall og ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008