Offentlig persontransport med jernbane og på vei

St.prp. nr. 82 (2007-2008), Innst. S. nr. 32 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Utkast til innstilling er forelagf for utenrikskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 13.11.2008 Innst. S. nr. 32 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag frå Regjeringa vedteke å innlemme i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 1370/2007 om offentleg persontransport med jernbane og på veg. Gjennomføring av forordninga med konkurranse om kontraktar om kollektivtransport bidreg til ei klargjering av regelverket som vil gjere prosessen knytt til tildeling av kontraktar om plikt til offentleg teneste i rutetransport meir føreseieleg for fylkeskommunar og næring. Forordninga skal sikre effektive transporttenester gjennom regulert konkurranse om marknaden. Når slik konkurranse er gjennomført, er det ikkje ytterligare plikt til konkurranse i marknaden.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2008

   Behandlet i Stortinget: 20.11.2008