Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv.

Ot.prp. nr. 3 (2008-2009), Innst. O. nr. 42 (2008-2009), beslutning. O. nr. 56 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.02.2009 Innst. O. nr. 42 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en ny lov om tiltak mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme som skal erstatte gjeldende hvitvaskingslov. Loven viderefører de sentrale elementene i gjeldende hvitvaskingslov, med krav om at finansinstitusjoner og enkelte andre skal gjennomføre kundekontroll etter kjenn-din-kunde-prinsippet og melde mistenkelige transaksjoner til Økokrim. På enkelte sentrale punkter utvider loven tiltakene mot hvitvasking av penger og finansiering av terrorisme i tråd med internasjonale forpliktelser og anbefalinger, blant annet ved å styrke kjenn-din-kunde-prinsippet. Loven ble enstemmig vedtatt, men Fremskrittspartiet og Høyre hadde et alternativt forslag om utveksling av kundeopplysninger innad i finanskonsern.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.02.2009

   Behandlet i Lagtinget: 19.02.2009