Endringer i forvaltningslovgivningen mv.

Ot.prp. nr. 10 (2008-2009), Innst. O. nr. 30 (2008-2009), beslutning. O. nr. 48 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. O. nr. 30 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en rekke lovendringer i forbindelse med gjennomføringen av forvaltningsreformen, som overfører mydighet fra statlige til fylkeskommunale organer. Endringene er knyttet til forvaltningen av marine ressurser, fagskoler og til enkelte oppgaver på miljøvernområdet. Det ble også vedtatt at fylkeskommunene samlet skal eie 49 prosent av Innovasjon Norge, som videreføres som et nasjonalt særlovsselskap. Det er ikke foretatt endringer i fylkesinndelingen.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Odelstinget: 15.12.2008

   Behandlet i Lagtinget: 18.12.2008