Endringer i statsbudsjettet for 2008

St.prp. nr. 22 (2008-2009), Innst. S. nr. 97 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 97 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i dag enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2008 under Landbruks-og matdepartementet. Endringene skyldes forhold som følge av lønnsoppgjøret, dekning av saksomkostninger for Synnøve Finden, aksjekjøp i Bioforsk og utbytte av aksjer fra Graminor, merinntekter Mattilsynet, utbetaling etter lov om naturskade, salg av eiendom fra departementet, økte inntekter fra sektoravgifter og redusert bevilgning under jordbruksavtalen. Statlig eierandel i VESO AS reduseres.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2008