Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon for 2007

Dokument nr. 1 (2008-2009), Innst. S. nr. 120 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 09.12.2008 Innst. S. nr. 120 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Rapporten fra Riksrevisjonen omfatter bl.a. revisjonen av departementene og av 230 virksomheter. I tillegg omfatter rapporten kontrollen med forvaltningen av statens interesser i hel- og deleide selskaper og foretak for 2007. Kontroll- og konstitusjonskomiteen har i sin innstilling kommentert de ulike funn og påpekninger Riksrevisjonen har fremmet. Dokument nr. 1 (2008-2009) og komiteens og Stortingets behandling, utgjør en bærebjelke i Stortingets kontroll med regjering og forvaltning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 16.12.2008