Endringar i statsbudsjettet for 2008 mv.

St.prp. nr. 24 (2008-2009), Innst. S. nr. 92 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.12.2008 Innst. S. nr. 92 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har sluttet seg til forslag fra Regjeringen om endringer på Samferdselsdepartementets budsjett for 2008. Videre har Stortinget godkjent å videreføre inntil videre dagens ordning med innkreving av bompenger på E6 Øst til å delfinansiere parseller i Trondheim og Stjørdal kommuner. Stortinget har også godkjent videreføring av bompengeopplegget på rv 714 for å delfinansiering ny vegløsning over Dolmøya. Dette projektet var opprinnelig en del av prosjektet Hitra-Frøya fastlandssamband.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.12.2008

   Behandlet i Stortinget: 11.12.2008