Endringer i straffeloven og straffeprosessloven, elektronisk kontroll, besøksforbud mv

Ot.prp. nr. 25 (2008-2009), Innst. O. nr. 68 (2008-2009), beslutning. O. nr. 89 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. O. nr. 68 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt enkelte endringer i straffeloven og straffeprosessloven om kontaktforbud med elektronisk kontroll, endring av saksbehandlingsreglene for besøksforbud mv. Straffeloven er endret slik at den hjemler elektronisk kontroll i forbindelse med dom på kontaktforbud. Det er også vedtatt et nytt kapittel i straffeprosessloven om sletting av opplysninger som er registrert i forbindelse med elektronisk kontroll. Ordningen med obligatorisk rettslig overprøving av påtalemyndighetens beslutninger om besøksforbud som ikke omfatter forbud mot å oppholde seg i eget hjem, er opphevet.m Stortinget har i et senere møte vedtatt å be Regjeringen foreta en vurdering, sett opp mot forpliktelsene som følger av Den europeiske menneskerettskonvensjonen, for å åpne for bruk av elektronisk kontroll også ved straffeprosessuelt besøksforbud.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 28.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 04.06.2009