Lagtinget - Møte torsdag den 4. juni 2009 kl. 13.30

Dato: 04.06.2009

Dokumenter: (Besl. O. nr. 89 (2008–2009), jf. Innst. O. nr. 68 (2008–2009) og Ot.prp. nr. 25 (2008–2009))

Sak nr. 7 [13:32:24]

Odelstingets vedtak til lov om endringer i straffeloven og straffeprosessloven (elektronisk kontroll ved kontaktforbud, saksbehandlingsreglene for besøksforbud mv.)

Presidenten: Ingen har bedt om ordet.

Odelstingets beslutning er dermed bifalt av Lagtinget. Lovvedtaket blir å sende Kongen i overensstemmelse med Grunnloven.