Endringer i folketrygdloven

Ot.prp. nr. 37 (2008-2009), Innst. O. nr. 67 (2008-2009), (), ()

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 05.05.2009 Innst. O. nr. 67 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har behandlet endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon). De viktigste endringene er nye opptjeningsregler, levealdersjustering, fleksibelt uttak fra 62 år og nye regler for regulering av pensjon. Det er også foretatt nødvendige tilpasninger av reglene for dagens alderspensjon. Vedtaket bygger på forlikene fra 2005 og 2007 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Vedtaket ble vedtatt mot Fremskrittspartiets stemmer. Loven trer i kraft straks. Når det gjelder øvrige endringer og overgangsbestemmelser vises det til romertall II i lovteksten hvor det er redegjort for de ulike ikrafttredelsestidspunkt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.05.2009

   Behandlet i Odelstinget: 15.05.2009

   Behandlet i Lagtinget: 28.05.2009