Odelstinget - Møte torsdag den 19. februar 2009 kl. 12.30

Dato: 19.02.2009

Referatsaker

Sak nr. 2 [12:43:01]

Referat

 • 1.(52)

  Lagtingets presidentskap melder at Lagtinget har antatt Odelstingets vedtak til

  • 1. lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 61 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter (Besl. O. nr. 54 (2008–2009))

  • 2. lov om havner og farvann (Besl. O. nr. 55 (2008–2009))

  – og at lovvedtakene er sendt Kongen.

  Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(53)

  Lov om endringer i folketrygdloven (ny alderspensjon) (Ot.prp. nr. 37 (2008–2009))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(54)

  Lov om endringer i utlendingsloven 1988 og utlendingsloven 2008 (gjennomføring av forordning nr. 767/2008 og rådsbeslutning nr. 633/2008 vedrørende visuminformasjonssystemet VIS) mv. (Ot.prp. nr. 36 (2008–2009))

  Enst.: Sendes kommunal- og forvaltningskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.