Endringar i menneskerettsloven mv.

Ot.prp. nr. 93 (2008-2009), Innst. O. nr. 115 (2008-2009), beslutning. O. nr. 116 (2008-2009)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 05.06.2009 Innst. O. nr. 115 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Odelstinget har vedtatt en endring i menneskerettsloven slik at FNs internasjonale konvensjon av 18. desember 1979 om avskaffing av alle former for diskriminering av kvinner (kvinnediskrimineringskonvensjonen) med tilleggsprotokoll gis forrang fremfor annen lovgivning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2009

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2009

   Behandlet i Lagtinget: 16.06.2009