Lokal vekstkraft og framtidstru. Om distrikts- og regionalpolitikken

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2009 Innst. S. nr. 304 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet mål, ambisjoner, rammer og tiltak for arbeidet med distrikts- og regionalpolitiske utfordringer i den neste stortingsperioden. Det er bred enighet om at folk skal kunne bosette seg der de vil og at det må føres en regionalt differensiert politikk på flere områder. Det må legges til rette for regionale og lokale prioriteringer i møte med lokale utfordringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 12.06.2009