Nasjonal transportplan 2010-2019

St.meld. nr. 16 (2008-2009), Innst. S. nr. 300 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 05.06.2009 Innst. S. nr. 300 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Med bakgrunn i melding fra Regjeringa har Stortinget drøftet mål og strategier for transportpolitikken i de neste ti årene. Målstrukturen skal være førende for transportetatenes handlingsprogrammer og Samferdselsdepartementets og Fiskeri- og kystdepartementets årlige budsjetter. Det er lagt til grunn ei økonomiske planramme for NTP 2010-2019 på om lag 322 mrd. kroner. Stortingets flertall, Ap, SV og Sp, slutter seg til opplegget i meldinga. De andre partiene foreslo andre rammer, men ble nedstemt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009