Konvensjon om fysisk beskyttelse av nukleært materiale

St.prp. nr. 57 (2008-2009), Innst. S. nr. 243 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenrikskomiteen Innstilling avgitt 26.05.2009 Innst. S. nr. 243 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok 2. juni enstemmig å godkjenne endringene i Konvensjonen om fysisk beskyttelse av nukleært materiale. Endringene pålegger medlemslandene å styrke kontrollen med nukleært materiale, utvide samarbeidet for å lokalisere og gjenvinne slikt materiale som er kommet på avveie og skjerpe straffebestemmelsene for handlinger rettet mot nuklært materiale eller nukleære anlegg. Endringene trer ikraft når to tredjedeler av konvensjonspartene har sluttet seg til disse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.05.2009

   Behandlet i Stortinget: 02.06.2009