Verneplan for vassdrag - avsluttande supplering

St.prp. nr. 53 (2008-2009), Innst. S. nr. 289 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 04.06.2009 Innst. S. nr. 289 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Regjeringens forslag til Verneplan for vassdrag - avsluttande supplering, er vedtatt. - Vefsnavassdraget og Tovdalsvassdraget nedenfor Heresfossfjorden tas inn i verneplanen. Regjeringen mente det ikke var grunnlag for å verne Langvella, men et flertall i Stortinget vedtok likevel å ta Langvella inn i verneplanen. Det ble fremsatt forslag om vern av Øystese i Hordaland, men forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene og Fremskrittspartiet. I tillegg vedtok Stortinget å gi samtykke til å konsekvensutrede og konsesjonsbehandle et kombinert skredsikrings- og kraftutbyggingsprosjekt i Aurland kommune.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2009