Statsrekneskapen for 2008

St.meld. nr. 3 (2008-2009), Innst. S. nr. 276 (2008-2009)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2009 Innst. S. nr. 276 (2008-2009)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   I St.meld. nr. 3 (2008-2009) er statsregnskapet for 2008 lagt fram. I innstillingen fra finanskomiteen tas regnskapet til orientering. Stortinget har vedtatt at meldingen vedlegges protokollen. Storitnget vil høsten 2009 behandle Riksrevisjonens anmerkninger til statsregnskapet for 2008.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2009

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2009