Stortinget - Møte mandag den 27. april 2009 kl. 12

Dato: 27.04.2009

Referatsaker

Sak nr. 5 [15:08:15]

Referat

 • 1.(213)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 17/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2004/35/EF om ansvar for miljøskade (miljøansvarsdirektivet) (St.prp. nr. 62 (2008–2009))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 2.(214)

  Statsrekneskapen for 2008 (St.meld. nr. 3 (2008–2009))

 • 3.(215)

  Kredittmeldinga 2008 (St.meld. nr. 31 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 2 og 3 sendes finanskomiteen.

 • 4.(216)

  «Kultur å forsvare». Om kulturvirksomheten i Forsvaret frem mot 2020 (St.meld. nr. 33 (2008–2009))

  Enst.: Sendes forsvarskomiteen.

 • 5.(217)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Erna Solberg, Inge Lønning og Sonja Irene Sjøli om en opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering (Dokument nr. 8:81 (2008–2009))

  Enst.: Sendes helse- og omsorgskomiteen.

 • 6.(218)

  Samtykke til godkjennelse av EØS-komiteens beslutning nr. 16/2009 av 5. februar 2009 om innlemmelse i EØS-avtalen av direktiv 2008/48/EF om forbrukerkredittavtaler m.v. (St.prp. nr. 63 (2008–2009))

  Enst.: Sendes justiskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenrikskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 7.(219)

  Klima for forskning (St.meld. nr. 30 (2008–2009))

 • 8.(220)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ine Marie Eriksen Søreide, Bent Høie, Gunnar Gundersen, Sonja Irene Sjøli, Olemic Thommessen og André Oktay Dahl om styrkede rettigheter for barn, unge og voksne med kommunikasjonsvansker (Dokument nr. 8:72 (2008–2009))

  Enst.: Nr. 7 og 8 sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 9.(221)

  Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. juli 2008 til 31. desember 2008

  Enst.: Sendes kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 • 10.(222)

  Noregs deltaking i den 63. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av den 62. generalforsamlinga i FN (St.meld. nr. 32 (2008–2009))

  Enst.: Sendes utenrikskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Forlanger noen ordet i henhold til forretningsordenens § 37 a før møtet heves? – Møtet er hevet.