Endringer i lov om Statens Pensjonskasse

Ot.prp. nr. 101 (2008-2009)

Status: Lovforslaget er til behandling i komiteen.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget