Endringer i lov om Statens Pensjonskasse

Prop. 10 L (2009-2010), Innst. 55 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 101 (2008-2009), Lovvedtak 32 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 26.11.2009 Innst. 55 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget 15.12.2009