Endringer i folketrygdloven mv.

Prop. 15 L (2009-2010), Innst. 33 L (2009-2010), Ot.prp. nr. 106 (2008-2009), Lovvedtak 2 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.11.2009 Innst. 33 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet endringer i folketrygdloven mv. Endringene er tilpasninger i folketrygdens regelverk som følge av pensjonsreformen. Endringene i avsnitt I trer i kraft 1. januar 2011, med unntak av endringen i § 3-20 som trer i kraft 1. januar 2010 og gjøres gjeldende for tilfeller hvor uførepensjon innvilges med virkningstidspunkt fra og med 1. januar 2010.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2009

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.12.2009