Endringer i statsbudsjettet for 2010

Prop. 93 S (2009-2010), Innst. 246 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 06.05.2010 Innst. 246 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har gitt sin tilslutning til at det gis adgang til å gi rentekompensasjon for en investeringsramme i 2010 som tilsvarer den udisponerte investeringsrammen for 2009, dvs. 500 mill. kroner. Den budsjettmessige helårseffekten av investeringsrammen vil først komme i 2011.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.05.2010

   Behandlet i Stortinget: 31.05.2010