Kommuneproposisjonen 2011

Prop. 124 S (2009-2010), Innst. 345 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2010 Innst. 345 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet hovedelementene i det økonomiske opplegget for kommunesektoren i 2011. Det legges opp til en realvekt i kommunesektorens samlede inntekter på mellom 4 og 5 mrd. kroner. Inntekstveksten må ses i sammnheng med den demografiske utviklingen. Sentrale punkter som ble drøftet var innlemmingen av barnehagetilskuddene i inntekssystemet og ny kostnadsnøkkel for kommunene. Stortinget vedtok enstemmig en skjønnsramme på 2 504 mill. kroner for 2011, til fordeling på kommuner og fylkeskommuner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2010