Helse- og omsorgsdepartementets oppfølging av Stortingets vedtak om kryptering av helseregistre

Innst. 338 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 08.06.2010 Innst. 338 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok 1. februar 2007 endringer i helseregisterloven som medførte et krav om at 8 sentrale helseregistre skal være internt kryptert. På bakgrunn av opplysninger om at lovvedtaket ikke var fulgt opp, besluttet kontroll- og konstitusjonskomiteen å starte egne undersøkelser i saken. Det ble avholdt kontrollhøring og laget innstilling til Stortinget. Komiteflertallet (medlemmene fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre) fremmet i innstillingen et forslag om at Stortinget bør uttale at det er kritikkverdig og uheldig at Stortingets lovvedtak om kryptering av helseregistre ikke er iverksatt av tidligere helse- og omsorgsministre Sylvia Brustad og Bjarne Håkon Hanssen og nåværende helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strørm-Erichsen. Forslaget ble med 57 mot 48 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2010

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2010