Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Prop. 121 L (2009-2010), Innst. 354 L (2009-2010), Lovvedtak 69 (2009-2010)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Miljøverndepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.06.2010 Innst. 354 L (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens forslag til endringer i Lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven). Forslaget fikk tilslutning fra alle partiene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.06.2010