Innstilling fra energi- og miljøkomiteen om lov om infrastruktur for geografisk informasjon (geodataloven)

Dette dokument

  • Innst. 354 L (2009–2010)
  • Kildedok: Prop. 121 L (2009-2010)
  • Dato: 09.06.2010
  • Utgiver: energi- og miljøkomiteen
  • Sidetall: 4
Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 9. juni 2010

Erling Sande Marianne Marthinsen
leder ordfører