Endringer i panteloven mv.

Prop. 136 L (2009-2010), Innst. 56 L (2010-2011), Lovvedtak 9 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 09.11.2010 Innst. 56 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i panteloven m.v. Endringene går ut på å regulere kredittinstitusjoners adgang til å avtale panterett i egne kunders innskudd på konto, og innebærer en spesialregulering av avtalepant i enkle pengekrav. Videre har Stortinget vedtatt endringer i luftfartsloven som fastsetter grenser for ansvaret til fraktfører slik at departementet får kompetanse til å fastsette ansvarsgrenser i forskrift. Endelig er det foretatt en endring i inkassoloven.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget: 02.12.2010