Endringer i lov om Innovasjon Norge

Prop. 39 L (2010-2011), Innst. 211 L (2010-2011), Lovvedtak 43 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 211 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i lov om Innovasjon Norge.Endringene innebærer at tjenestetiden for styremedlemmer i hovedstyret til Innovasjon Norge endres fra 4 til 2 år, og at loven uttrykkelig hjemler en distriktsrettet garantiordning og eksisterende distriktsrettet risikolåneordning.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.03.2011