Stortinget - Møte tirsdag den 30. november 2010 kl. 10

Dato: 30.11.2010

Referatsaker

Sak nr. 11 [19:20:48]

Referat

 • 1.(111)

  Statsministerens kontor melder at

  • 1. lov om endringar i folketrygdlova mv. (Lovvedtak 7 (2010–2011))

   – er sanksjonert under 26. november 2010

   Enst.: Vedlegges protokollen.

 • 2.(112)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Arbeidsdepartementet (Prop. 42 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes arbeids- og sosialkomiteen.

 • 3.(113)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ketil Solvik-Olsen, Henning Skumsvoll, Oskar J. Grimstad, Harald T. Nesvik og Tord Lien om oppstart av mobile gasskraftverk i perioder med kraftunderskudd og/eller høye strømpriser (Dokument 8:44 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes energi- og miljøkomiteen.

 • 4.(114)

  Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.) (Prop. 40 L (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 5.(115)

  Likestilling for likelønn (Meld. St. 6 (2010–2011))

  Enst.: Sendes familie- og kulturkomiteen.

 • 6.(116)

  Representantforslag fra stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker, Svein Harberg, Henning Warloe og Ingjerd Schou om tydeligere retningslinjer for nasjonale prøver for å sikre sammenlignbare resultater mellom skolene og at flest mulig elever deltar (Dokument 8:43 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 • 7.(117)

  Endringar i statsbudsjettet for 2010 under Nærings- og handelsdepartementet (Prop. 24 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, unntatt kap. 2426, 5326 og 5613, som foreslås sendt kommunal- og forvaltningskomiteen.

 • 8.(118)

  Endringer i dekningsloven (rettsvern for avtaler om inntredelsesrett i langsiktige kraftavtaler (Prop. 30 L (2010–2011))

 • 9.(119)

  Endringer i lov om Innovasjon Norge (Prop. 39 L (2010–2011))

  Enst.: Nr. 8 og 9 sendes næringskomiteen.

 • 10.(120)

  Samtykke til ratifikasjon av en frihandelsavtale mellom EFTA-statene og Serbia og en avtale om handel med landbruksvarer mellom Norge og Serbia, begge av 17. desember 2009 (Prop. 41 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes næringskomiteen, som forelegger sitt utkast til innstilling for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse før innstilling avgis.

 • 11.(121)

  Samtykke til ratifikasjon av overenskomst av 15. september 2010 mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet (Prop. 43 S (2010–2011))

  Enst.: Sendes utenriks- og forsvarskomiteen.

Presidenten: Dermed er dagens kart ferdigbehandlet.

Ber noen om ordet før møtet heves? – Møtet er hevet.