Endringer i straffeloven 1902 (skimmingsutstyr og identitetskrenkelse)

Prop. 14 L (2010-2011), Innst. 89 L (2010-2011), Lovvedtak 25 (2010-2011) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2010 Innst. 89 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i straffeloven 1902 som innebærer at enhver praktisk form for befatning med skimmingsutstyr blir straffbart. Dette gjelder også å anskaffe skimmingsutstyr i utlandet og så innføre det til Norge.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2010

   Behandlet andre gang i Stortinget 09.12.2010