Endringer på statsbudsjettet for 2010

Prop. 31 S (2010-2011), unntatt kap. 231, Innst. 116 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kunnskapsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2010 Innst. 116 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt en rekke omdisponeringer og justeringer av budsjettkapitler under Kunnskapsdepartementets budsjett for 2010, herunder også en engangsbevilgning til NTNU for bygg og laboratorier, samt til infrastruktur ved universitetene i Stavanger og Agder.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2010

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2010