Endringer i barnevernloven (krav til politiattester mv.)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 10.03.2011 Innst. 244 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i barnevernloven for bedre beskyttelse av barn i barnevernet. Endringene gjelder krav til politiattester ved at politiregisterlovens regler om barneomsorgsattester innarbeides i barnevernloven. Politiregisterlovens regler om barneomsorgsattest skal skape ensartet praksis på de områdene der det kreves politiattest for personer som har omsorg eller oppgaver knyttet til barn. Lovendringen omfatter også presiseringer i hjemler for statlig tilsyn med kommunalt barnevern.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 22.03.2011