Endringer i valgloven og kommuneloven

Prop. 64 L (2010-2011), Innst. 286 L (2010-2011), Lovvedtak 48 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 286 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen vedtatt endringer i valgloven og kommuneloven. Et enstemmig storting har bl. a. vedtatt en mer generell rett til å kreve seg fritatt fra å stille til valg til kommunestyre og fylkesting, krav til forsegling av valgurner under stemmegivningen og at lørdag blir likestilt med helligdag ved beregning av frister etter loven. Med støtte fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet, er det vedtatt endringer i valgloven som begrenser listekandidaters adgang til å tjenestegjøre som stemmemottakere eller valgfunksjonærer og endring i kommuneloven om at listekandidater ikke er valgbare til stemmestyrer.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 11.04.2011