Styrking av investeringstilskotet til omsorgsbustader og sjukeheimsplassar

Prop. 65 S (2010-2011), Innst. 285 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 29.03.2011 Innst. 285 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i statsbudsjettet for 2011 vedtatt en økning av investeringstilskuddet til heldøgns omsorgsboliger og sykehjemsplasser med 310 mill, kroner. Videre samtykker Stortinget i at Kommunal- og regionaldepartementet i 2011 kan gi tilsagn om investeringstilskudd utover gitte bevilgninger, men slik at samlet ramme for nye tilsagn ikke overstiger 2 167,1 mill. kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.03.2011

   Behandlet i Stortinget: 05.04.2011