Lov om næringsberedskap

Prop. 111 L (2010-2011), Innst. 47 L (2011-2012), Lovvedtak 6 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 10.11.2011 Innst. 47 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt ny lov om næringsberedskap.Loven erstatter lov av 14.desember 1956 nr. 7 om forsyningssikkerhet og beredskapstiltak (forsyningsloven).Formålet med loven er så langt som mulig å sikre samfunnets behov for varer og tjenester ved kriser. Den nye loven er bedre tilpasset dagens utfordringer, og baserer seg på et samarbeid med næringslivet. Loven legger opp til at Nærings-og handelsdepartementet har et ansvar for å bidra til gode rammevilkår for næringslivet ved forsyningskriser. Bare når det er helt nødvendig vil næringene bli pålagt særskilte tiltak.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 01.12.2011