Endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven (om raskere oppfølging, og sanksjonering ved brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom)

Prop. 89 L (2010-2011), Innst. 394 L (2010-2011), Lovvedtak 54 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 01.06.2011 Innst. 394 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmiljøloven og folketrygdloven mv. (raskere oppfølging og sanksjonering av brudd på regelverket ved arbeidstakers sykdom). Endringene handler i første rekke om viktige «stoppunkter» i sykefraværsløpet. Det er nedsatt en partssammensatt arbeidsgruppe som skal drøfte og beskrive problemstillinger rundt gjennomføring og oppfølging av oppfølgingsplaner og dialogmøter. Det foreslås regler om sanksjoner når pliktene ikke overholdes. Målet med endringene er å sørge for tidlig og relevant oppfølging av sykmeldte arbeidstakere, økt bruk av gradert sykmelding og en god oppfølgingskultur når arbeidstaker blir syk, samt bidra til en god dialog mellom de ulike aktørene. Dette skal bidra til å redusere sykefraværet og forhindre langvarige sykefraværsløp.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2011