Endringer i allmennaksjeloven

Prop. 97 L (2010-2011), Innst. 388 L (2010-2011), Lovvedtak 57 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 388 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i allmennaksjeloven og aksjeloven som gjennomfører rådsdirektiv 2009/109/EF. Endringene gjelder saksbehandlingsreglene for fusjoner og fisjoner av allmennaksjeselskaper og innebærer i hovedtrekk forenklinger for selskapene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2011