Endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven

Prop. 79 L (2010-2011), Innst. 370 L (2010-2011), Lovvedtak 60 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 27.05.2011 Innst. 370 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i introduksjonsloven og statsborgerloven. Endringene omfatter obligatoriske prøver og utvidelse av timetallet i opplæring i norsk og samfunnskunskap, utvidelse av personkretsen for introduksjonsprogrammet, innføring av statlig tilsyn og internkontroll med introduksjonsloven i kommunene og endring i vilkår for permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap.Komiteens innstilling, lovens overskrift og loven i sin helhet ble enstemmig bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2011