Endringer i lov om overføring av domfelte mv. (avtaler om soningsoverføring og prosedyre ved unntak fra spesialitetsprinsippet)

Prop. 82 LS (2010-2011), Innst. 383 L (2010-2011), Lovvedtak 55 (2010-2011)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 383 L (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt lovendringer som innebærer at rammene for å inngå bilaterale avtaler med andre land om overføring av domfelte, utvides. I tillegg er det vedtatt endringer som innebærer at lokalt nivå i kriminalomsorgen kan treffe avgjørelser om straffegjennomføring med elektronisk kontroll.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.06.2011