Endringer i aksjeloven mv. (nedsettelse av kravet til minste aksjekapital mv.)

Prop. 148 L (2010-2011), Innst. 57 L (2011-2012), Lovvedtak 25 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 15.11.2011 Innst. 57 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i aksjelovgivningen som bl.a. innebærer at kravet til minste aksjekapital for aksjeselskaper settes ned fra 100 000 kroner til 30 000 kroner. Bakgrunnen for lovendringen er først og fremst å styrke konkurranseevnen hos norske selskaper.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget: 15.12.2011