Endringar i utlendingsloven, åremål

Prop. 51 L (2011-2012), Innst. 203 L (2011-2012), Lovvedtak 43 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 16.02.2012 Innst. 203 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i utlendingsloven. Endringen av § 77 tredje ledd innebærer at åremålsordningen for nemndledere i Utlendingsnemnda blir avviklet. Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre stemte mot denne endringen. Videre medfører lovendringene at det etableres en ordning med rett til representant for enslige, mindreårige asylsøkere. Disse endringene ble enstemmig vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.02.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 27.03.2012