Endringer i statsbudsjettet for 2011 under Kommunal- og regionaldepartementet

Prop. 21 S (2011-2012), Innst. 127 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 08.12.2011 Innst. 127 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2011 for følgende budsjettkapitler: Kap. 571 Rammetilskudd til kommuner, kap. 575 Ressurskrevende tjenester, kap. 580 Bostøttekap. 582 Rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg og kirkebygg, kap. 586 Tilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser og kap. 2412, kap. 5312, kap. 5615 Husbanken.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.12.2011

   Behandlet i Stortinget: 20.12.2011