Kultur, inkludering og deltaking

Meld. St. 10 (2011-2012), Innst. 260 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Kulturdepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 26.04.2012 Innst. 260 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet melding om kultur, inkludering og deltaking. Det fremgår av meldingen at en inkluderende kultursektor er en sektor der alle har like muligheter til deltakelse og til å utvikle sine skapende ressurser, uavhengig av faktorer som sosioøkonomisk, kulturell eller religøs bakgrunn eller funksjonsevne. Meldingen legger til grunn at kulturlivet skal oppleves som åpent og relevant for alle grupper. Et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet slutter seg til regjeringens satsningsområder: 1. Inkludering og nye stemmer i kultursektoren 2. Sikre tilgang ved å bygge ned fysiske og økonomiske barrierer 3. Oppsøkende kulturformidling og formidlingsordninger 4. Inkludering gjennom samarbeid med og deltakelse i frivillig kultursektor. Regjeringen bes i sterkere grad å samordne departementenes innsats med å sikre alle barn og unge reell adgang til kulturopplevelser og -deltakelse. Meldingen ble besluttet vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 22.05.2012